Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach; 27-100 Iłża
Search:
Regulamin OrganizacyjnyR
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU  POMOCY  SPOŁECZNEJ

  W    KRZYŻANOWICACH


 
 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

   
Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zwany dalej "Domem "działa na podstawie :
  

1.     Ustawy  z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym  / Dz.U. z 2001  Nr 142 poz.1592 z póżn.zmianami/

2.     Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej / Dz.U. Z 2009roku, Nr 175,poz.1362 z póżn.zmianami/

3.     Ustawy  z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego / Dz.U.111, poz. 535 z póżn.zmianami/

4.     Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pażdziernika 2005r w sprawie domów pomocy społecznej /Dz.U.Nr 217 poz.1837/

5.     Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych   /Dz.U.Nr 1579,poz.1240 z póżn.zmianami/

                                   

                                   

                                                § 1

Regulamin organizacyjny, zwany dalej  "regulaminem", określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej          w Krzyżanowicach .

 

§ 2

 1.     Dom jest placówką stacjonarną, która zapewnia całodobową opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne , wspomagające, religijne i społeczne na poziomie obowiązujących standardów, prowadzone są również zajęcia terapeutyczne z uwzględnieniem psychicznej kondycji mieszkańców.

2.      W Domu  może  zamieszkiwać 130 osób

3.     W określonych sytuacjach Dom może świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego.

 

 

§ 3

 W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się ich potrzeby w zakresie:

1.     podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,

2.     posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca ich przechowywania,

3.     korzystania z własnego ubrania,

4.     spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,

5.     własnej przestrzeni życiowej  do indywidualnego zagospodarowania,

6.     udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,

7.     aktywnego trybu życia, zwłaszcza dla osób młodych,

8.     zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności,

9.     minimalizowania izolacji i monotonii życia w Domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

 

 

Rozdział II

 

Zadania  Domu

 

§ 4

 Dom świadczy usługi w zakresie:

 Potrzeb bytowych zapewniając:

-        miejsce zamieszkania,

-        wyżywienie,

-        odzież i obuwie,

-        utrzymanie czystości.

 

1.     Usług opiekuńczych :

 

-        udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

-        pielęgnacji,

-        niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

 

2.     Usług wspomagających polegających na:

 

-        umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

-        podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

-        działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, pomocy w umożliwieniu podjęcia i kontynuowania pracy mającej charakter terapeutyczny,

-        umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

-        zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

-        stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

-        udziału mieszkańców w imprezach kulturalnych i turystycznych,

-        zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

-        finansowaniu mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego,

-        zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach

-        sprawnym wnoszeniu i  załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,

 

3.      Zajęć terapeutycznych, polegających na :

 

-        prowadzeniu zajęć dydaktycznych mających na celu doskonalenie umiejętności pisania , czytania , liczenia , orientację w czasie i przestrzeni ,

-        prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych,

-        uczeniu i wychowywaniu przez doświadczenie życiowe, stymulowanie rozwoju  sfery : poznawczej, społecznej, emocjonalnej, wzmocnienie poczucia wartości i rozwoju osobowości.

 

4.     Mieszkańcy funkcjonują w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca Domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

5.     Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

6.     Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidzianą w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz pokrywa wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

7.     Za zgodą mieszkańca, jego opiekuna prawnego, lub kuratora sądowego, ze środków gromadzonych na koncie depozytowym mogą być kupowane rzeczy osobiste, odzież, obuwie, bielizna dzienna i nocna, środki czystości i higieny osobistej,   słodycze , pokrywane koszty wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, itp.

8.     Wypłat z depozytu dokonuje się na prośbę mieszkańca bądź upoważnionej przez niego osoby.

 

Rozdział III

 

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu

 

§ 5

 Mieszkańcy Domu mają prawo do:

 

1.     Godnego traktowania.

2.     Poczucia bezpieczeństwa.

3.     Uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom  jak również z ich korzystania.

4.     Uzyskania wszelkiej pomocy w zaspakajaniu swych potrzeb.

5.     Uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących własnej osoby.

6.     Ochrony dóbr osobistych.

7.     Zachowania samodzielności w zakresie uwzględniającym stopień sprawności fizycznej i psychicznej.

8.     Przebywania poza Domem, w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub sądu rodzinnego.

9.     Poszanowania własnych uczuć religijnych, praktykowania swojej religii oraz uczestniczenia w obrzędach religijnych.

10.                       Utrzymywania więzi z rodziną, nawiązywania kontaktów ze środowiskiem lokalnym, przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz świadczenie z ich strony pielęgnacji i opieki w formach i zakresie dostosowanym do Regulaminu Domu.

11.                       Posiadania rzeczy osobistych i innych własnych przedmiotów.

12.                       Dysponowania własnymi środkami pieniężnymi.

13.                       Składania do depozytu rzeczy wartościowych oraz pieniędzy.

14.                       Spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych.

15.                       Mieszkaniec w wieku szkolnym ma prawo do realizacji obowiązku szkolnego.

16.                       Zgłaszania skarg i wniosków do dyrektora Domu.

 

 

§ 6

 

Do obowiązków mieszkańców Domu należy:

  

1.     Mieszkaniec Domu, a także inna osoba obowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Jeżeli mieszkaniec przebywa na urlopie, nie ponosi opłaty za okres nieobecności nie przekraczający 21 dni w roku kalendarzowym.

2.     Dbanie w miarę posiadanych możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach oraz wokół siebie.

3.     Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim oraz dbałość o swoje zdrowie.

4.     Dbałość o poszanowanie  przedmiotów, wyposażenia, urządzeń i wartości stanowiących własność Domu.

5.     Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przyczynianie się do miłej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania.

 

 

Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna Domu

 

§ 7

 Domem kieruje dyrektor. Dyrektor odpowiada za realizację całokształtu przedsięwzięć zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Domu,                        a w szczególności za:

 

1.     Realizację zadań Domu, określonych  w niniejszym Regulaminie, przepisach dotyczących standardów domów pomocy społecznej oraz innych przepisach regulujących poszczególne sfery działalności Domu.

2.     Właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego wykorzystanie przydzielonych funduszy, przy zachowaniu zasad gospodarności i dyscypliny budżetowej.

3.     Merytoryczną i formalną prawidłowość podejmowania decyzji                    i rozstrzygnięć związanych z kierowaniem Domem.

4.     Ustalanie, w ramach posiadanych kompetencji, zarządzeń, wewnętrznych regulaminów i zasad obowiązujących w Domu, a także ich egzekwowanie i przestrzeganie.

5.     Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do podległych pracowników, łącznie z nawiązywaniem stosunku pracy z pracownikami o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach  

(w ramach posiadanych możliwości i środków), rozwiązywaniem umów o pracę, a także udzielanie nagród i kar.

6.     Ustalanie zakresów zadań dla kierowników działów bezpośrednio mu podległych, egzekwowanie od pracowników należytego wykonywania obowiązków, w tym sumiennego prowadzenia i zabezpieczenia dokumentów ( dyrektor upoważniony jest do powierzenia pracownikowi innych zadań i obowiązków wynikających z potrzeb Domu ).

7.     Organizowanie pracy w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy personelu i pobytu mieszkańców.

8.     Nadzór aby pobyt mieszkańców, był bezpieczny, godnie traktowany , czuwa nad przestrzeganiem ich prawa i obowiązków.

9.     Kształtowanie właściwych postaw personelu wobec mieszkańców i mieszkańców do personelu.

10.                       Reprezentuje i promuje osiągnięcia Domu na zewnątrz.

11.                       Przestrzega tajemnicy służbowej.

 

§ 8

 1.     Dyrektorowi Domu bezpośrednio podlega główny księgowy,    kierownik działu gospodarczego , kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego,  st. administrator,psycholog , pracownik socjalny , dietetyk , instruktor ds. kulturalno-oświatowych

 

2.     Głównemu księgowemu podlegają bezpośrednio pracownicy księgowości.

 

§ 9

W Domu funkcjonują następujące działy:

 

1.     Dział  terapeutyczno- opiekuńczy

2.     Dział  administracyjno - finansowy

3.     Dział  gospodarczy

 

oraz samodzielne stanowiska:

 

1.     pracownik socjalny

2.     dietetyk

          3.  instruktor ds kulturalno-oświatowych

 

§ 10

 W skład działu  opiekuńczo - terapeutycznego  wchodzą:

 

1.     Kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego

2.     Kapelan

3.     Psycholog

4.     Pielęgniarki

5.     Opiekunowie

6.     Technik fizjoterapii

7.     Instruktor terapii zajęciowej

8.     Pokojowe

 

 

§ 11

 Do zadań działu terapeutyczno - opiekuńczego   należy w szczególności:

 

1.     Przygotowanie nowo przyjętemu  mieszkańcowi miejsca zamieszkania wyposażonego    w niezbędny sprzęt, pościel i bieliznę.

2.     Udzielanie pomocy mieszkańcom Domu w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych.

3.     Utrzymanie w należytym stanie sanitarno - higienicznym i estetycznym  pokoi , łazienek mieszkańców oraz innych pomieszczeń Domu.

4.     Dbałość o estetyczny wygląd mieszkańców.

5.     Zapewnienie mieszkańcom Domu bezpieczeństwa i godnego traktowania.

6.     Umożliwienie korzystania z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych.

7.     Zaopatrywanie w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze i ortopedyczne, wózki itp.

8.     Prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz prawidłowej gospodarki powierzonym mieniem

9.     Udział w tworzeniu i realizacji planów indywidualnego wsparcia mieszkańca.

10.                       Dbałość o podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców.

11.                       Określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług .

12.                       Opracowanie indywidualnych planów wsparcia.

13.                       Realizacja indywidualnych planów wsparcia.

14.                       Utrzymywanie, bądź podnoszenie  fizycznej i umysłowej sprawności mieszkańców poprzez gimnastykę, ćwiczenia, oświatę zdrowotną, terapię zajęciową.

15.                       Usprawnianie w gabinetach kinezyterapii i fizykoterapii.

16.                       Prowadzenie pracowni terapii zajęciowej w celu umożliwienia samorealizacji mieszkańców.

17.                       Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z rozwojem psychofizycznym mieszkańca.

18.                       Realizowanie programu terapii zajęciowej w ramach pracy grupowej z zastosowaniem różnych form i metod  aktywizacji, psychoterapii.

19.                       Podmiotowe traktowanie mieszkańca Domu, respektowanie jego praw.

 

§ 12

 W skład działu finansowo -  administracyjnego wchodzą:

 

1.     Główny księgowy

2.      st. księgowa

3.      kierownik działu gospodarczego

4.      st. administrator

5.      referent

 

§ 13

Do zadań  pracowników komórki finansowej  należy:

  

 

1.     Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

2.     Opracowanie planu jednostkowego dochodów i wydatków budżetowych.

3.     Opracowanie na podstawie sprawozdań finansowych analiz stanu majątkowego i wyników finansowych jednostki.

4.     Organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizacja i kontrola dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu,

- sporządzanie sprawozdawczości finansowej i kalkulacji wykonywanych zadań.

5.     Bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych i rozliczeń finansowych,

- prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie Domu,

- prowadzenie rejestru majątku Domu.

6.     Prowadzenie gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu i gospodarki środkami pozabudżetowymi,

-  sprawdza czy zobowiązania wynikające z operacji będącej przedmiotem umowy mieszczą się w planie finansowym wydatków  i jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie  i na dowód sprawdzenia parafuje umowę.

- przestrzeganie zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych.

7.     Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków pozabudżetowych.

8.     Wykonywanie czynności kontrolnych w ramach posiadanych kompetencji.

9.     Prowadzenie gospodarki kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.                       Prowadzenie ewidencji majątku Domu, rozliczanie inwentaryzacji, kontrola prawidłowości gospodarki powierzonym mieniem.

11.                       Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, a dotyczących prowadzenia rachunkowości.

12.                       Ewidencja depozytów i przygotowywanie dokumentów do ich wypłaty.

13.                       Prowadzenie całokształtu prac z zakresu rozliczeń z ZUS.

14.                       Dokonywanie naliczeń i potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym.

15.                       Dokonywanie rozliczeń mieszkańców  za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

 Do  zadań pracy  komórki administracyjnej  należy: 

 

1.     prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników , spraw związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników,

2.     Kontrola dyscypliny pracy i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , oraz p.  poż.

3.     Rozliczanie czasu pracy pracowników,

4.     Prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami transportowymi, oraz rozliczanie zużycia paliwa,

5.     Zabezpieczenie transportu mieszkańców na niezbędne badania lekarskie , konsultacje itp.

6.     Prowadzenie zaopatrzenia w art. czystościowe, biurowe, produkty żywnościowe

7.     Prowadzenie archiwum zakładowego,

8.     Prawidłowa gospodarka powierzonym mieniem,

9.     Sporządzenie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

§ 14

W skład  działu gospodarczego wchodzą:

     

1.     Kucharki

2.     Kierowcy

3.     Praczki,

4.     Szwaczka,

5.     Dozorcy

6.     Robotnik wykwalifikowany

7.     Pomoc kuchenna

8.     Krawcowa

9.     Magazynier

10.  Elektryk

 

 

§ 15

 Do zadań działu gospodarczego należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu pod względem technicznym i gospodarczym,                              a w szczególności:

 

1.     Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów mieszkalnych, administracyjnych, pralni, kotłowni, kuchni oraz instalacji znajdujących się na terenie Domu.

2.     Wykonywanie usług pralniczych i krawieckich, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pralni.

3.     Prowadzenie wszelkich niezbędnych prac remontowych.

4.     Dbałość o estetyczny wygląd placu wokół budynków, wykonywanie wszelkich prac porządkowych, pielęgnacja drzew, krzewów, kwiatów, trawy.

5.     Prawidłowa gospodarka powierzonym mieniem

 

 oraz w zakresie żywienia:

 

1.     Zapewnienie wyżywienia mieszkańcom Domu według obowiązujących norm żywieniowych.

2.     Przygotowywanie posiłków dietetycznych - zgodnie z zaleceniem lekarza.

3.     Udział przy sporządzaniu jadłospisów dekadowych i dziennych .

4.     Przygotowywanie posiłków, dbanie o ich estetykę.

5.     Zachowywanie wymogów sanitarnych na stanowiskach pracy.

6.     Dbanie o wygląd i estetykę stołówki.

 

§ 16

  Do  zadań pracownika socjalnego należy:

 

1.     Dbałość o właściwą adaptację  nowo przyjętych mieszkańców.

2.     Współpraca z sądem , z ZUS-em , KRUS-em , kuratorami sądowymi.

3.     Udzielanie mieszkańcom pełnej instrukcji o przysługujących im świadczeniach , dostępnych usługach i formach pomocy.

4.     Załatwianie spraw związanych z ustaleniem stopnia niepełnosprawności mieszkańca.

5.     Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji mieszkańców.

6.     Zapewnienie warunków godnego umierania i organizacja pogrzebu, zgodnie z wyznaniem i wolą zmarłego lub jego rodziny.

7.      Stymulowanie i pomoc w utrzymaniu kontaktu  mieszkańców z rodzinami i środowiskiem lokalnym, udzielanie informacji  rodzinom , opiekunom z uwzględnieniem prawa do poszanowania dóbr osobistych.

8.     Współudział w tworzeniu i realizacji planów indywidualnego wsparcia mieszkańca.

9.     Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych , turnusów rehabilitacyjnych , wyjazdów turystyczno - wypoczynkowych dla mieszkańców.

10.           Organizowanie  świąt okazjonalnych uroczystości i imprez rozrywkowych dla mieszkańców.

11.           Umożliwienie posługi duszpasterskiej dla mieszkańców.

12.           Podmiotowe traktowanie mieszkańców , respektowanie jego praw.

 

     

 

Organizowanie  różnego rodzaju imprez,  odbywa się wspólnie z instruktorem ds. kulturalno-oświatowych.

 

                                                          § 17

 Do zadań dietetyka należy:

 

1.     Sporządzanie jadłospisów dekadowych i dziennych zgodnie z obowiązującymi normami oraz z uwzględnieniem upodobań mieszkańców.

2.     Codzienne sporządzanie zestawienia żywnościowego.

3.     Kontrola gotowych potraw przed wydaniem na oddział.

 

                                          § 18

 

 Do zadań instruktora ds. kulturalno - oświatowych  należy;

 

  1.   Organizowanie zajęć zgodnie z rozwojem psychofizycznym

        mieszkańców  

             2.  Udział w organizowaniu imprez okolicznościowych.

             3.  Współpraca z pracownikiem socjalnym podczas organizacji 

                   imprez kulturalno - oświatowych.

            4.  Przygotowanie mieszkańców w zakresie występów artystycznych.

          

                                                         § 19

Szczegółową strukturę organizacyjną Domu przedstawia Załącznik Nr 1.


                       § 20

1.     Praca personelu dostosowana jest do potrzeb mieszkańców. Organizacja pracy na poszczególnych, indywidualnych stanowiskach należy do kierowników działów i określona jest w indywidualnych zakresach czynności, obowiązków i odpowiedzialności.

2.     Zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników opracowują kierownicy działów , które zatwierdza dyrektor.

3.     Zakresy czynności, odpowiedzialności i obowiązków kierowników oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach  ustala dyrektor Domu.

 

 

§ 21

 

1.     Pracownicy, którym powierzono mienie Domu ponoszą materialną odpowiedzialność za jego stan ilościowy i jakościowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.     Oświadczenie o przyjęciu materialnej odpowiedzialności znajduje się  w aktach osobowych pracownika.

 

 

 

§ 22

Po godzinach pracy administracji, za prawidłowe funkcjonowanie Domu odpowiedzialna jest  pielęgniarka pełniąca dyżur, przy pomocy innych pracowników pełniących dyżury w poszczególnych komórkach.

 

§ 23

 W Domu prowadzona jest książka raportów, w której opisywany jest stan zdrowia mieszkańców oraz  wszystkie istotne wydarzenia dotyczące mieszkańców oraz funkcjonowania Domu.

 

 

§ 24

Odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się każdego dnia w godzinach od 8.00 - 20.00.

 

 

§ 25

 Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków  w poniedziałki  i czwartki w godzinach 8.00 - 12.00.

W sprawach ważnych w każdym dniu.

 

 

§ 26

1.     Korespondencję przychodzącą  przyjmuje upoważniony przez dyrektora do odbioru poczty pracownik i przekazuje ją w całości dyrektorowi Domu

2.     Zgodnie z dekretacją przez dyrektora Domu korespondencja jest rejestrowana i przekazywana za potwierdzeniem odbioru wskazanym pracownikom.

 

 

Rozdział V

 

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność pracowników

 

 

§ 27

 

1.     Podstawowe prawa, obowiązki i uprawnienia pracowników zawierają przepisy Kodeksu Pracy oraz Regulamin Pracy obowiązujący w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

 

2.     Ponadto każdy pracownik Domu zobowiązany jest do:

 

- posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz ustawicznego dokształcania się  na danym stanowisku pracy,

- sumiennego i terminowego wykonywania obowiązków,

- zaznajomienia  się  z  wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulaminami, instrukcjami  i zarządzeniami obowiązującymi  w  Domu i bezwzględnego ich przestrzegania,

- czynnego zapobiegania   wszelkiego   rodzaju  nieprawidłowościom,  a  w  szczególności :   kradzieżom i dewastacjom oraz innym niebezpieczeństwom mogącym wyrządzić krzywdę i szkodę mieszkańcom, pracownikom ,

   - tworzenia  i  podtrzymywania  miłej,  rodzinnej  atmosfery  życzliwości,  zaufania, spokoju, bezpieczeństwa, szczególnie w stosunku do mieszkańców Domu,

         -  bezwzględnego przestrzegania zachowania tajemnicy dotyczących      

            informacji objętych tajemnicą.

3.     Pracownicy Domu uprawnieni są do:

 

- zwracania się do swoich bezpośrednich przełożonych w celu otrzymania informacji niezbędnych do należytego wykonywania

  przydzielonych zadań,

- wychodzeniu z inicjatywą służącą poprawie funkcjonowania Domu w zakresie :  oszczędności, usprawnień organizacyjnych, technicznych i lepszego współdziałania służb.

 

§ 28

 

Obowiązki kierowników działów:

 

1.     Właściwa organizacja pracy podległych pracowników i terminowa realizacja planowanych zadań.

2.     Nadzór i kontrola pracy podległych pracowników, zapewnienie odpowiedniej dyscypliny pracy, zachowania tajemnicy służbowej.

3.     Czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych sobie pracowników.

4.     Dokładna znajomość zadań wynikających z zakresu działalności działu.

5.     Przestrzeganie obowiązujących zarządzeń.

6.     Zabezpieczenie właściwych warunków pracy pracownikom działu.

7.     Opracowywanie oraz aktualizowanie zakresów czynności podległego personelu.

8.     Bieżące informowanie dyrektora o istotnych sprawach działu.

9.     Współpraca  z pracownikami innych  Domów.

10.                       Bieżąca analiza pracy działu, opracowywanie planów pracy i sporządzanie sprawozdań z działalności działu.

11.                       Określenie celów i zadań ,oraz monitorowanie ich realizacji.

12.                       Wnioskowanie w sprawach podległych pracowników do dyrektora Domu

 

§ 29

 

Kierownicy działów są odpowiedzialni za:

 

1.     Przestrzeganie wszystkich przepisów, zarządzeń i instrukcji dotyczących pracy działu.

2.     Prawidłowe organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy podległego personelu.

3.     Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp i ppoż. oraz zachowaniem tajemnicy służbowej.

4.     Kontrola i odpowiedni nadzór nad zabezpieczeniem dokumentów i mienia Domu przed zniszczeniem i kradzieżą.

5.     Szkody wyrządzone zakładowi pracy, a powstałe w wyniku nieprawidłowej organizacji pracy, niewłaściwego zabezpieczenia lub nierzetelnego wypełniania obowiązków.

6.     Właściwe wykonywanie kontroli wewnętrznej oraz skuteczne reagowanie na negatywne jej wyniki.

7.     Właściwy przepływ informacji do poszczególnych działów.

 

 

§ 30

 

Kierownicy działów są uprawnieni do:

 

1.     Wydawania podległym pracownikom poleceń związanych z realizacją zadań.

2.     Wnioskowanie w sprawie wysokości wynagrodzeń, kar, nagród i premii.

3.     Ustalania harmonogramu urlopu dla podległego sobie personelu.

4.     Zgłaszania dyrektorowi Domu propozycji usprawnień technicznych i organizacyjnych.

 

                                                  

              

Rozdział  VI

 

                  Działalność kontrolna w Domu Pomocy Społecznej

          

 

                                           § 31

 

1.   W celu zapewnienia Dyrektorowi  Domu Pomocy Społecznej            

      informacji niezbędnej do skutecznego i legalnego działania w    

     Domu Pomocy Społecznej  funkcjonuje system kontroli zarządczej.

2.  Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla   

     zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem , 

     efektywny, oszczędny i terminowy.

3.  Kontrola zarządcza obejmuje:

          1)  zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami

               wewnętrznymi,

          2)  skuteczność i efektywność działania,

          3)  wiarygodność sprawozdań,

          4)  ochronę zasobów,

                    5)  przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,

                    6)  efektywność i skuteczność przepływu informacji,

                    7)  zarządzanie ryzykiem.

           4.  Za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej  odpowiadają:

                  1)  Dyrektor,

                  2)  Główny księgowy,

                  3)  Kierownicy działów

                  4)  Pracownicy samodzielnych stanowisk

                  5)  Pracownicy w ramach  udzielonych im upoważnień

            5.  Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynowanie systemu

                 kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej jest st.

                 administrator.

            6.  System kontroli zarządczej obejmuje kontrolę  w Domu Pomocy

                 Społecznej  wszystkich  działów, oraz samodzielne stanowiska.

 

 

                                                     § 32.

 

1.  W ramach powierzonych zadań kontrolę wykonują:

1)    Główny księgowy w zakresie prawidłowości gospodarowania

środkami     budżetowymi     oraz     przestrzegania    przepisów  o rachunkowości;

2)    Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego w ramach

realizowanych przez dział  zadań;

3)    Kierownik działu gospodarczego  w ramach realizowanych

przez dział  zadań oraz kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.

    4)   St. administrator  w sprawach:

         a)  dyscypliny pracy i wykorzystywania zwolnień lekarskich;

         b)   przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

 

 

                                                 § 33.

 

  Merytoryczne kwestie z zakresu gospodarki finansowej w formie procedur kontroli uregulowane są odrębnymi przepisami wewnętrznymi.

 

 

                                                 § 34.

1.   Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni  

  w Domu Pomocy Społecznej bez względu na zajmowane stanowisko  

       i rodzaj wykonywanej pracy.

2.   Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania 

      własnej pracy przez pracowników w oparciu o obowiązujące 

      przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu 

     czynności służbowych. Samokontrola realizowana jest w ramach 

     powierzonych obowiązków służbowych w toku codziennego 

     wykonywania zadań.

3.  W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, pracownik dokonujący 

      samokontroli jest zobowiązany:

1)    podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia

nieprawidłowości,

2)    niezwłocznie poinformować przełożonego o ujawnionych

nieprawidłowościach,

4.  Przełożony który został poinformowany o ujawnionych 

     nieprawidłowościach, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć  

    decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do 

    ujawnionych nieprawidłowości.

 

                                                   § 35.

 

Kierownicy działów są zobowiązani do określenia celów i zadań Domu Pomocy Społecznej oraz monitorowania ich realizacji.

 

 

                                                  § 36.

 

1. Zarządzanie ryzykiem-  obejmuje rozpoznanie i analizę 

    zewnętrznych i wewnętrznych ryzyk zagrażających realizacji celów 

     jednostki.

2.  Główny księgowy, kierownicy działów i pracownicy zatrudnieni na        

     samodzielnych ( pracownik socjalny, dietetyk, inst. ds. kulturalno -

     oświatowych ) systematycznie nie rzadziej niż raz w roku dokonują 

     identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego  ryzyka związanego z

     poszczególnymi  celami i zadaniami  Domu Pomocy Społecznej.

3.  Zidentyfikowane ryzyko poddawane jest analizie mającej na celu 

    określenie możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia 

    danego ryzyka. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej lub 

    upoważniony pracownik  określają akceptowany poziom ryzyka.

4.         Wobec zidentyfikowanych ryzyk określa się  rodzaj możliwych  

   reakcji ( tolerowanie , przeniesienie, wycofanie się , podjęcie 

   odpowiedniego działania)  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej lub    

   upoważniony pracownik  określa działania , które należy podjąć w 

   celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

 

                                               § 37

 1.  Monitoring jest to proces oceny jakości działania systemu w 

     określonym czasie.

2.  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w ramach wykonywania

     bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej 

     i jego poszczególnych elementów.

3.  Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli  zarządczej

     zobowiązani są także inni pracownicy  pełniący funkcje 

     kierownicze , a zidentyfikowane problemy są na bieżąco

      rozwiązywane.

4.   Co najmniej raz w roku przeprowadzona jest samoocena systemu 

      kontroli zarządczej przez osoby pełniące funkcje kierownicze

      i pracowników jednostki, której wyniki winny zostać

      udokumentowane.

 

 

   Rozdział VII

 

Postanowienia końcowe

 

 

§ 38

 

Do przestrzegania obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń organizacyjno - porządkowych, bhp,  p.poż zobowiązani są wszyscy pracownicy .

 

                                                           § 39

 

Wszyscy pracownicy Domu są zobowiązani do zgodnej współpracy.

 

§ 40

 

Wszystkie sprawy dotyczące organizacji Domu, a nieuregulowane niniejszym Regulaminem lub  przepisami rozstrzyga dyrektor Domu Pomocy Społecznej

 

§ 41

 

Do wszystkich zmian w niniejszym Regulaminie stosuje się tryb właściwy do jego nadania.

 

 § 42

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Powiatu Radomskiego.