Regulamin Organizacyjny


Piktogram
R
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W KRZYŻANOWICACH
Rozdział I

Postanowienia ogólne


Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zwany dalej "Domem "działa na podstawie :

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1592 z póżn.zmianami/

2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej / Dz.U. Z 2009roku, Nr 175,poz.1362 z póżn.zmianami/

3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego / Dz.U.111, poz. 535 z póżn.zmianami/

4. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 pażdziernika 2005r w sprawie domów pomocy społecznej /Dz.U.Nr 217 poz.1837/

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.Nr 1579,poz.1240 z póżn.zmianami/

§ 1

Regulamin organizacyjny, zwany dalej "regulaminem", określa strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach .

§ 2

1. Dom jest placówką stacjonarną, która zapewnia całodobową opiekę i zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne , wspomagające, religijne i społeczne na poziomie obowiązujących standardów, prowadzone są również zajęcia terapeutyczne z uwzględnieniem psychicznej kondycji mieszkańców.

2. W Domu może zamieszkiwać 130 osób

3. W określonych sytuacjach Dom może świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego.

§ 3

W organizowaniu życia mieszkańców uwzględnia się ich potrzeby w zakresie:

1. podmiotowego traktowania i partnerstwa ze strony personelu,

2. posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca ich przechowywania,

3. korzystania z własnego ubrania,

4. spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych,

5. własnej przestrzeni życiowej do indywidualnego zagospodarowania,

6. udziału w czynnościach związanych z ich codziennym życiem,

7. aktywnego trybu życia, zwłaszcza dla osób młodych,

8. zmiany miejsca pobytu w ciągu dnia w związku z uczestnictwem w różnych formach aktywności,

9. minimalizowania izolacji i monotonii życia w Domu, zwłaszcza przez podtrzymywanie więzi z rodziną oraz rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Rozdział II

Zadania Domu

§ 4

Dom świadczy usługi w zakresie:

Potrzeb bytowych zapewniając:

- miejsce zamieszkania,

- wyżywienie,

- odzież i obuwie,

- utrzymanie czystości.

1. Usług opiekuńczych :

- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

- pielęgnacji,

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

2. Usług wspomagających polegających na:

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

- działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, pomocy w umożliwieniu podjęcia i kontynuowania pracy mającej charakter terapeutyczny,

- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

- stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

- udziału mieszkańców w imprezach kulturalnych i turystycznych,

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

- finansowaniu mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego,

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach

- sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców,

3. Zajęć terapeutycznych, polegających na :

- prowadzeniu zajęć dydaktycznych mających na celu doskonalenie umiejętności pisania , czytania , liczenia , orientację w czasie i przestrzeni ,

- prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych,

- uczeniu i wychowywaniu przez doświadczenie życiowe, stymulowanie rozwoju sfery : poznawczej, społecznej, emocjonalnej, wzmocnienie poczucia wartości i rozwoju osobowości.

4. Mieszkańcy funkcjonują w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca Domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość mieszkańca do uczestnictwa w nim.

5. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

6. Dom pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidzianą w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz pokrywa wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

7. Za zgodą mieszkańca, jego opiekuna prawnego, lub kuratora sądowego, ze środków gromadzonych na koncie depozytowym mogą być kupowane rzeczy osobiste, odzież, obuwie, bielizna dzienna i nocna, środki czystości i higieny osobistej, słodycze , pokrywane koszty wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, itp.

8. Wypłat z depozytu dokonuje się na prośbę mieszkańca bądź upoważnionej przez niego osoby.

Rozdział III

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu

§ 5

Mieszkańcy Domu mają prawo do:

1. Godnego traktowania.

2. Poczucia bezpieczeństwa.

3. Uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom jak również z ich korzystania.

4. Uzyskania wszelkiej pomocy w zaspakajaniu swych potrzeb.

5. Uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących własnej osoby.

6. Ochrony dóbr osobistych.

7. Zachowania samodzielności w zakresie uwzględniającym stopień sprawności fizycznej i psychicznej.

8. Przebywania poza Domem, w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody lekarza lub sądu rodzinnego.

9. Poszanowania własnych uczuć religijnych, praktykowania swojej religii oraz uczestniczenia w obrzędach religijnych.

10. Utrzymywania więzi z rodziną, nawiązywania kontaktów ze środowiskiem lokalnym, przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz świadczenie z ich strony pielęgnacji i opieki w formach i zakresie dostosowanym do Regulaminu Domu.

11. Posiadania rzeczy osobistych i innych własnych przedmiotów.

12. Dysponowania własnymi środkami pieniężnymi.

13. Składania do depozytu rzeczy wartościowych oraz pieniędzy.

14. Spożywania posiłków w warunkach zbliżonych do domowych.

15. Mieszkaniec w wieku szkolnym ma prawo do realizacji obowiązku szkolnego.

16. Zgłaszania skarg i wniosków do dyrektora Domu.

§ 6

Do obowiązków mieszkańców Domu należy:

1. Mieszkaniec Domu, a także inna osoba obowiązana jest do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Jeżeli mieszkaniec przebywa na urlopie, nie ponosi opłaty za okres nieobecności nie przekraczający 21 dni w roku kalendarzowym.

2. Dbanie w miarę posiadanych możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w swoich rzeczach oraz wokół siebie.

3. Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim oraz dbałość o swoje zdrowie.

4. Dbałość o poszanowanie przedmiotów, wyposażenia, urządzeń i wartości stanowiących własność Domu.

5. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego, przyczynianie się do miłej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Domu

§ 7

Domem kieruje dyrektor. Dyrektor odpowiada za realizację całokształtu przedsięwzięć zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Domu, a w szczególności za:

1. Realizację zadań Domu, określonych w niniejszym Regulaminie, przepisach dotyczących standardów domów pomocy społecznej oraz innych przepisach regulujących poszczególne sfery działalności Domu.

2. Właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego wykorzystanie przydzielonych funduszy, przy zachowaniu zasad gospodarności i dyscypliny budżetowej.

3. Merytoryczną i formalną prawidłowość podejmowania decyzji i rozstrzygnięć związanych z kierowaniem Domem.

4. Ustalanie, w ramach posiadanych kompetencji, zarządzeń, wewnętrznych regulaminów i zasad obowiązujących w Domu, a także ich egzekwowanie i przestrzeganie.

5. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do podległych pracowników, łącznie z nawiązywaniem stosunku pracy z pracownikami o odpowiednich predyspozycjach i kwalifikacjach

(w ramach posiadanych możliwości i środków), rozwiązywaniem umów o pracę, a także udzielanie nagród i kar.

6. Ustalanie zakresów zadań dla kierowników działów bezpośrednio mu podległych, egzekwowanie od pracowników należytego wykonywania obowiązków, w tym sumiennego prowadzenia i zabezpieczenia dokumentów ( dyrektor upoważniony jest do powierzenia pracownikowi innych zadań i obowiązków wynikających z potrzeb Domu ).

7. Organizowanie pracy w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy personelu i pobytu mieszkańców.

8. Nadzór aby pobyt mieszkańców, był bezpieczny, godnie traktowany , czuwa nad przestrzeganiem ich prawa i obowiązków.

9. Kształtowanie właściwych postaw personelu wobec mieszkańców i mieszkańców do personelu.

10. Reprezentuje i promuje osiągnięcia Domu na zewnątrz.

11. Przestrzega tajemnicy służbowej.

§ 8

1. Dyrektorowi Domu bezpośrednio podlega główny księgowy, kierownik działu gospodarczego , kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, st. administrator,psycholog , pracownik socjalny , dietetyk , instruktor ds. kulturalno-oświatowych

2. Głównemu księgowemu podlegają bezpośrednio pracownicy księgowości.

§ 9

W Domu funkcjonują następujące działy:

1. Dział terapeutyczno- opiekuńczy

2. Dział administracyjno - finansowy

3. Dział gospodarczy

oraz samodzielne stanowiska:

1. pracownik socjalny

2. dietetyk

3. instruktor ds kulturalno-oświatowych

§ 10

W skład działu opiekuńczo - terapeutycznego wchodzą:

1. Kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego

2. Kapelan

3. Psycholog

4. Pielęgniarki

5. Opiekunowie

6. Technik fizjoterapii

7. Instruktor terapii zajęciowej

8. Pokojowe

§ 11

Do zadań działu terapeutyczno - opiekuńczego należy w szczególności:

1. Przygotowanie nowo przyjętemu mieszkańcowi miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędny sprzęt, pościel i bieliznę.

2. Udzielanie pomocy mieszkańcom Domu w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i załatwianiu spraw osobistych.

3. Utrzymanie w należytym stanie sanitarno - higienicznym i estetycznym pokoi , łazienek mieszkańców oraz innych pomieszczeń Domu.

4. Dbałość o estetyczny wygląd mieszkańców.

5. Zapewnienie mieszkańcom Domu bezpieczeństwa i godnego traktowania.

6. Umożliwienie korzystania z przysługujących mu świadczeń zdrowotnych.

7. Zaopatrywanie w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze i ortopedyczne, wózki itp.

8. Prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz prawidłowej gospodarki powierzonym mieniem

9. Udział w tworzeniu i realizacji planów indywidualnego wsparcia mieszkańca.

10. Dbałość o podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców.

11. Określenie indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług .

12. Opracowanie indywidualnych planów wsparcia.

13. Realizacja indywidualnych planów wsparcia.

14. Utrzymywanie, bądź podnoszenie fizycznej i umysłowej sprawności mieszkańców poprzez gimnastykę, ćwiczenia, oświatę zdrowotną, terapię zajęciową.

15. Usprawnianie w gabinetach kinezyterapii i fizykoterapii.

16. Prowadzenie pracowni terapii zajęciowej w celu umożliwienia samorealizacji mieszkańców.

17. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z rozwojem psychofizycznym mieszkańca.

18. Realizowanie programu terapii zajęciowej w ramach pracy grupowej z zastosowaniem różnych form i metod aktywizacji, psychoterapii.

19. Podmiotowe traktowanie mieszkańca Domu, respektowanie jego praw.

§ 12

W skład działu finansowo - administracyjnego wchodzą:

1. Główny księgowy

2. st. księgowa

3. kierownik działu gospodarczego

4. st. administrator

5. referent

§ 13

Do zadań pracowników komórki finansowej należy:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami.

2. Opracowanie planu jednostkowego dochodów i wydatków budżetowych.

3. Opracowanie na podstawie sprawozdań finansowych analiz stanu majątkowego i wyników finansowych jednostki.

4. Organizowanie, sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizacja i kontrola dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu,

- sporządzanie sprawozdawczości finansowej i kalkulacji wykonywanych zadań.

5. Bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych i rozliczeń finansowych,

- prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie Domu,

- prowadzenie rejestru majątku Domu.

6. Prowadzenie gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi budżetu i gospodarki środkami pozabudżetowymi,

- sprawdza czy zobowiązania wynikające z operacji będącej przedmiotem umowy mieszczą się w planie finansowym wydatków i jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie i na dowód sprawdzenia parafuje umowę.

- przestrzeganie zasad rozliczeń i ochrony wartości pieniężnych.

7. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków pozabudżetowych.

8. Wykonywanie czynności kontrolnych w ramach posiadanych kompetencji.

9. Prowadzenie gospodarki kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Prowadzenie ewidencji majątku Domu, rozliczanie inwentaryzacji, kontrola prawidłowości gospodarki powierzonym mieniem.

11. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, a dotyczących prowadzenia rachunkowości.

12. Ewidencja depozytów i przygotowywanie dokumentów do ich wypłaty.

13. Prowadzenie całokształtu prac z zakresu rozliczeń z ZUS.

14. Dokonywanie naliczeń i potrąceń podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie z Urzędem Skarbowym.

15. Dokonywanie rozliczeń mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej.

Do zadań pracy komórki administracyjnej należy:

1. prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników , spraw związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników,

2. Kontrola dyscypliny pracy i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , oraz p. poż.

3. Rozliczanie czasu pracy pracowników,

4. Prowadzenie prawidłowej gospodarki środkami transportowymi, oraz rozliczanie zużycia paliwa,

5. Zabezpieczenie transportu mieszkańców na niezbędne badania lekarskie , konsultacje itp.

6. Prowadzenie zaopatrzenia w art. czystościowe, biurowe, produkty żywnościowe

7. Prowadzenie archiwum zakładowego,

8. Prawidłowa gospodarka powierzonym mieniem,

9. Sporządzenie dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 14

W skład działu gospodarczego wchodzą:

1. Kucharki

2. Kierowcy

3. Praczki,

4. Szwaczka,

5. Dozorcy

6. Robotnik wykwalifikowany

7. Pomoc kuchenna

8. Krawcowa

9. Magazynier

10. Elektryk

§ 15

Do zadań działu gospodarczego należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Domu pod względem technicznym i gospodarczym, a w szczególności:

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów mieszkalnych, administracyjnych, pralni, kotłowni, kuchni oraz instalacji znajdujących się na terenie Domu.

2. Wykonywanie usług pralniczych i krawieckich, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pralni.

3. Prowadzenie wszelkich niezbędnych prac remontowych.

4. Dbałość o estetyczny wygląd placu wokół budynków, wykonywanie wszelkich prac porządkowych, pielęgnacja drzew, krzewów, kwiatów, trawy.

5. Prawidłowa gospodarka powierzonym mieniem

oraz w zakresie żywienia:

1. Zapewnienie wyżywienia mieszkańcom Domu według obowiązujących norm żywieniowych.

2. Przygotowywanie posiłków dietetycznych - zgodnie z zaleceniem lekarza.

3. Udział przy sporządzaniu jadłospisów dekadowych i dziennych .

4. Przygotowywanie posiłków, dbanie o ich estetykę.

5. Zachowywanie wymogów sanitarnych na stanowiskach pracy.

6. Dbanie o wygląd i estetykę stołówki.

§ 16

Do zadań pracownika socjalnego należy:

1. Dbałość o właściwą adaptację nowo przyjętych mieszkańców.

2. Współpraca z sądem , z ZUS-em , KRUS-em , kuratorami sądowymi.

3. Udzielanie mieszkańcom pełnej instrukcji o przysługujących im świadczeniach , dostępnych usługach i formach pomocy.

4. Załatwianie spraw związanych z ustaleniem stopnia niepełnosprawności mieszkańca.

5. Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji mieszkańców.

6. Zapewnienie warunków godnego umierania i organizacja pogrzebu, zgodnie z wyznaniem i wolą zmarłego lub jego rodziny.

7. Stymulowanie i pomoc w utrzymaniu kontaktu mieszkańców z rodzinami i środowiskiem lokalnym, udzielanie informacji rodzinom , opiekunom z uwzględnieniem prawa do poszanowania dóbr osobistych.

8. Współudział w tworzeniu i realizacji planów indywidualnego wsparcia mieszkańca.

9. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych , turnusów rehabilitacyjnych , wyjazdów turystyczno - wypoczynkowych dla mieszkańców.

10. Organizowanie świąt okazjonalnych uroczystości i imprez rozrywkowych dla mieszkańców.

11. Umożliwienie posługi duszpasterskiej dla mieszkańców.

12. Podmiotowe traktowanie mieszkańców , respektowanie jego praw.

Organizowanie różnego rodzaju imprez, odbywa się wspólnie z instruktorem ds. kulturalno-oświatowych.

§ 17

Do zadań dietetyka należy:

1. Sporządzanie jadłospisów dekadowych i dziennych zgodnie z obowiązującymi normami oraz z uwzględnieniem upodobań mieszkańców.

2. Codzienne sporządzanie zestawienia żywnościowego.

3. Kontrola gotowych potraw przed wydaniem na oddział.

§ 18

Do zadań instruktora ds. kulturalno - oświatowych należy;

1. Organizowanie zajęć zgodnie z rozwojem psychofizycznym

mieszkańców

2. Udział w organizowaniu imprez okolicznościowych.

3. Współpraca z pracownikiem socjalnym podczas organizacji

imprez kulturalno - oświatowych.

4. Przygotowanie mieszkańców w zakresie występów artystycznych.

§ 19

Szczegółową strukturę organizacyjną Domu przedstawia Załącznik Nr 1.


§ 20

1. Praca personelu dostosowana jest do potrzeb mieszkańców. Organizacja pracy na poszczególnych, indywidualnych stanowiskach należy do kierowników działów i określona jest w indywidualnych zakresach czynności, obowiązków i odpowiedzialności.

2. Zakresy czynności, obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników opracowują kierownicy działów , które zatwierdza dyrektor.

3. Zakresy czynności, odpowiedzialności i obowiązków kierowników oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach ustala dyrektor Domu.

§ 21

1. Pracownicy, którym powierzono mienie Domu ponoszą materialną odpowiedzialność za jego stan ilościowy i jakościowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Oświadczenie o przyjęciu materialnej odpowiedzialności znajduje się w aktach osobowych pracownika.

§ 22

Po godzinach pracy administracji, za prawidłowe funkcjonowanie Domu odpowiedzialna jest pielęgniarka pełniąca dyżur, przy pomocy innych pracowników pełniących dyżury w poszczególnych komórkach.

§ 23

W Domu prowadzona jest książka raportów, w której opisywany jest stan zdrowia mieszkańców oraz wszystkie istotne wydarzenia dotyczące mieszkańców oraz funkcjonowania Domu.

§ 24

Odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się każdego dnia w godzinach od 8.00 - 20.00.

§ 25

Dyrektor Domu przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 - 12.00.

W sprawach ważnych w każdym dniu.

§ 26

1. Korespondencję przychodzącą przyjmuje upoważniony przez dyrektora do odbioru poczty pracownik i przekazuje ją w całości dyrektorowi Domu

2. Zgodnie z dekretacją przez dyrektora Domu korespondencja jest rejestrowana i przekazywana za potwierdzeniem odbioru wskazanym pracownikom.

Rozdział V

Obowiązki, prawa i odpowiedzialność pracowników

§ 27

1. Podstawowe prawa, obowiązki i uprawnienia pracowników zawierają przepisy Kodeksu Pracy oraz Regulamin Pracy obowiązujący w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach.

2. Ponadto każdy pracownik Domu zobowiązany jest do:

- posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz ustawicznego dokształcania się na danym stanowisku pracy,

- sumiennego i terminowego wykonywania obowiązków,

- zaznajomienia się z wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami obowiązującymi w Domu i bezwzględnego ich przestrzegania,

- czynnego zapobiegania wszelkiego rodzaju nieprawidłowościom, a w szczególności : kradzieżom i dewastacjom oraz innym niebezpieczeństwom mogącym wyrządzić krzywdę i szkodę mieszkańcom, pracownikom ,

- tworzenia i podtrzymywania miłej, rodzinnej atmosfery życzliwości, zaufania, spokoju, bezpieczeństwa, szczególnie w stosunku do mieszkańców Domu,

- bezwzględnego przestrzegania zachowania tajemnicy dotyczących

informacji objętych tajemnicą.

3. Pracownicy Domu uprawnieni są do:

- zwracania się do swoich bezpośrednich przełożonych w celu otrzymania informacji niezbędnych do należytego wykonywania

przydzielonych zadań,

- wychodzeniu z inicjatywą służącą poprawie funkcjonowania Domu w zakresie : oszczędności, usprawnień organizacyjnych, technicznych i lepszego współdziałania służb.

§ 28

Obowiązki kierowników działów:

1. Właściwa organizacja pracy podległych pracowników i terminowa realizacja planowanych zadań.

2. Nadzór i kontrola pracy podległych pracowników, zapewnienie odpowiedniej dyscypliny pracy, zachowania tajemnicy służbowej.

3. Czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych sobie pracowników.

4. Dokładna znajomość zadań wynikających z zakresu działalności działu.

5. Przestrzeganie obowiązujących zarządzeń.

6. Zabezpieczenie właściwych warunków pracy pracownikom działu.

7. Opracowywanie oraz aktualizowanie zakresów czynności podległego personelu.

8. Bieżące informowanie dyrektora o istotnych sprawach działu.

9. Współpraca z pracownikami innych Domów.

10. Bieżąca analiza pracy działu, opracowywanie planów pracy i sporządzanie sprawozdań z działalności działu.

11. Określenie celów i zadań ,oraz monitorowanie ich realizacji.

12. Wnioskowanie w sprawach podległych pracowników do dyrektora Domu

§ 29

Kierownicy działów są odpowiedzialni za:

1. Przestrzeganie wszystkich przepisów, zarządzeń i instrukcji dotyczących pracy działu.

2. Prawidłowe organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie pracy podległego personelu.

3. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp i ppoż. oraz zachowaniem tajemnicy służbowej.

4. Kontrola i odpowiedni nadzór nad zabezpieczeniem dokumentów i mienia Domu przed zniszczeniem i kradzieżą.

5. Szkody wyrządzone zakładowi pracy, a powstałe w wyniku nieprawidłowej organizacji pracy, niewłaściwego zabezpieczenia lub nierzetelnego wypełniania obowiązków.

6. Właściwe wykonywanie kontroli wewnętrznej oraz skuteczne reagowanie na negatywne jej wyniki.

7. Właściwy przepływ informacji do poszczególnych działów.

§ 30

Kierownicy działów są uprawnieni do:

1. Wydawania podległym pracownikom poleceń związanych z realizacją zadań.

2. Wnioskowanie w sprawie wysokości wynagrodzeń, kar, nagród i premii.

3. Ustalania harmonogramu urlopu dla podległego sobie personelu.

4. Zgłaszania dyrektorowi Domu propozycji usprawnień technicznych i organizacyjnych.

Rozdział VI

Działalność kontrolna w Domu Pomocy Społecznej

§ 31

1. W celu zapewnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej

informacji niezbędnej do skutecznego i legalnego działania w

Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje system kontroli zarządczej.

2. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla

zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem ,

efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Kontrola zarządcza obejmuje:

1) zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami

wewnętrznymi,

2) skuteczność i efektywność działania,

3) wiarygodność sprawozdań,

4) ochronę zasobów,

5) przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,

6) efektywność i skuteczność przepływu informacji,

7) zarządzanie ryzykiem.

4. Za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej odpowiadają:

1) Dyrektor,

2) Główny księgowy,

3) Kierownicy działów

4) Pracownicy samodzielnych stanowisk

5) Pracownicy w ramach udzielonych im upoważnień

5. Pracownikiem odpowiedzialnym za koordynowanie systemu

kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej jest st.

administrator.

6. System kontroli zarządczej obejmuje kontrolę w Domu Pomocy

Społecznej wszystkich działów, oraz samodzielne stanowiska.

§ 32.

1. W ramach powierzonych zadań kontrolę wykonują:

1) Główny księgowy w zakresie prawidłowości gospodarowania

środkami budżetowymi oraz przestrzegania przepisów o rachunkowości;

2) Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego w ramach

realizowanych przez dział zadań;

3) Kierownik działu gospodarczego w ramach realizowanych

przez dział zadań oraz kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych.

4) St. administrator w sprawach:

a) dyscypliny pracy i wykorzystywania zwolnień lekarskich;

b) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

§ 33.

Merytoryczne kwestie z zakresu gospodarki finansowej w formie procedur kontroli uregulowane są odrębnymi przepisami wewnętrznymi.

§ 34.

1. Do samokontroli zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni

w Domu Pomocy Społecznej bez względu na zajmowane stanowisko

i rodzaj wykonywanej pracy.

2. Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania

własnej pracy przez pracowników w oparciu o obowiązujące

przepisy prawa i obowiązki wynikające z posiadanego zakresu

czynności służbowych. Samokontrola realizowana jest w ramach

powierzonych obowiązków służbowych w toku codziennego

wykonywania zadań.

3. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, pracownik dokonujący

samokontroli jest zobowiązany:

1) podjąć niezbędne działania zmierzające do usunięcia

nieprawidłowości,

2) niezwłocznie poinformować przełożonego o ujawnionych

nieprawidłowościach,

4. Przełożony który został poinformowany o ujawnionych

nieprawidłowościach, zobowiązany jest niezwłocznie podjąć

decyzję w sprawie dalszego toku postępowania w odniesieniu do

ujawnionych nieprawidłowości.

§ 35.

Kierownicy działów są zobowiązani do określenia celów i zadań Domu Pomocy Społecznej oraz monitorowania ich realizacji.

§ 36.

1. Zarządzanie ryzykiem- obejmuje rozpoznanie i analizę

zewnętrznych i wewnętrznych ryzyk zagrażających realizacji celów

jednostki.

2. Główny księgowy, kierownicy działów i pracownicy zatrudnieni na

samodzielnych ( pracownik socjalny, dietetyk, inst. ds. kulturalno -

oświatowych ) systematycznie nie rzadziej niż raz w roku dokonują

identyfikacji zewnętrznego i wewnętrznego ryzyka związanego z

poszczególnymi celami i zadaniami Domu Pomocy Społecznej.

3. Zidentyfikowane ryzyko poddawane jest analizie mającej na celu

określenie możliwych skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia

danego ryzyka. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej lub

upoważniony pracownik określają akceptowany poziom ryzyka.

4. Wobec zidentyfikowanych ryzyk określa się rodzaj możliwych

reakcji ( tolerowanie , przeniesienie, wycofanie się , podjęcie

odpowiedniego działania) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej lub

upoważniony pracownik określa działania , które należy podjąć w

celu zmniejszenia danego ryzyka do akceptowanego poziomu.

§ 37

1. Monitoring jest to proces oceny jakości działania systemu w

określonym czasie.

2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w ramach wykonywania

bieżących obowiązków monitoruje skuteczność kontroli zarządczej

i jego poszczególnych elementów.

3. Do bieżącej oceny funkcjonowania kontroli zarządczej

zobowiązani są także inni pracownicy pełniący funkcje

kierownicze , a zidentyfikowane problemy są na bieżąco

rozwiązywane.

4. Co najmniej raz w roku przeprowadzona jest samoocena systemu

kontroli zarządczej przez osoby pełniące funkcje kierownicze

i pracowników jednostki, której wyniki winny zostać

udokumentowane.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 38

Do przestrzegania obowiązujących przepisów, instrukcji i zarządzeń organizacyjno - porządkowych, bhp, p.poż zobowiązani są wszyscy pracownicy .

§ 39

Wszyscy pracownicy Domu są zobowiązani do zgodnej współpracy.

§ 40

Wszystkie sprawy dotyczące organizacji Domu, a nieuregulowane niniejszym Regulaminem lub przepisami rozstrzyga dyrektor Domu Pomocy Społecznej

§ 41

Do wszystkich zmian w niniejszym Regulaminie stosuje się tryb właściwy do jego nadania.

§ 42

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Powiatu Radomskiego.Informacja wytworzona przez:
Jacek Pała
email: dpomocy@kki.pl tel.:(48) 616 30 27 lub 608 508 369 fax: (48) 616 30 27 lub (48) 616 37 46
, w dniu:  03‑10‑2012 11:02:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Pała
email: dpomocy@kki.pl tel.:(48) 616 30 27 lub 608 508 369 fax: (48) 616 30 27 lub (48) 616 37 46
, w dniu:  03‑10‑2012 11:02:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑06‑2013 14:18:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie